Zásady ochrany osobních údajů

1. Kdo údaje sbírá a zpracovává

Správcem osobních údajů je:

Tomáš Andrea Renčín
Hrušovanské náměstí 1068/2c
Praha 8 – Dolní Chabry, 184 00
IČ: 11788305
Zapsán v živnostenském rejstříku
Úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: Úřad městské části Praha 8

email: web@tomasrencin.cz
telefon: +420 735868864

Pověřence pro ochranu osobních údajů nemám.

Webové stránky, kterých se tyto zásady týkají: https://tomasrencin.cz

2. Proč a jaké údaje sbírám

Kontaktování a poptávka služeb

V kontaktním formuláři sbírám Vaše jméno a e-mail, abych Vám mohl odpovědět na dotazy v rámci budoucího plnění objednávky.

Objednávka služeb

Z důvodu plnění smlouvy a zákonné povinnosti od Vás sbírám následující údaje: jméno, e-mail, název firmy, IČO, DIČ a fakturační adresu, abych mohl řádně vyřídit Vaši objednávku a kvůli vystavování a archivaci daňových dokladů.

3. Jak dlouho Vaše údaje uchovávám

Poskytnuté osobní údaje budu zpracovávat po dobu neurčitou, a to až do pominutí účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány.

4. S kým Vaše data sdílím

Údaje o Vás jsou uloženy na serverech u poskytovatele hostingových služeb NameHero, LLC. Jedná se pouze o údaje, které jsou uloženy v databázi a poskytnuty prostřednictvím kontaktního formuláře.

5. Jaké máte práva

Jako subjekt údajů máte následující práva:
  • požadovat přístup k osobním údajům, které o Vás jako správce zpracováváme ve smyslu článku 13, článku 14 a dále článku 15 nařízení GDPR,
  • požadovat opravu nebo výmaz osobních údajů ve smyslu článků 16 a 17 nařízení GDPR,
  • požadovat omezení zpracování osobních údajů ve smyslu článku 18 nařízení GDPR,
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů článku 21 nařízení GDPR,
  • právo na přenositelnost svých osobních údajů ve smyslu článku 20 nařízení GDPR,
  • právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování, a to včetně profilování ve smyslu článku 22 nařízení GDPR,
  • odvolat kdykoli svůj souhlas se zpracováním,
  • na oznámení, že došlo k porušení zabezpečení jeho osobních údajů ve smyslu článku 34 nařízení GDPR,
  • právo podat stížnost u dozorového úřadu článku 13, článku 14 a dále článku 15 nařízení GDPR, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, Praha, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů:

Subjekt údajů má právo kdykoli odvolat svůj, již udělený, souhlas se zpracováním, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Jak můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat:

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů můžete zaslat buď na email uvedený u správce, nebo na jeho adresu, stejným způsobem, jako při uplatnění jakéhokoliv jiného Vašeho práva z titulu nařízení GDPR.

Informace, na které máte jako subjekt údajů právo a které nejsou uvedeny v tomto informačním memorandu, Vám poskytnu na základě Vaší žádosti, prostřednictvím emailu správce.

Odvolání souhlasu musí obsahovat:

Vaši identifikaci (jméno, příjmení, email) v minimálním rozsahu, který Vás dovolí autentizovat.
Uveďte výslovně, že si dále nepřejete, abych zpracovával Vaše osobní údaje.

6. Jak chráníme Vaše osobní údaje

Osobní údaje uživatelů chráním pomocí moderních standardů. Komunikace je zabezpečena pomocí SSL/TLS šifrování, hesel a antiviru. Fyzicky jsou osobní údaje uloženy na serverech v data centrech, které splňují podmínky standardu TIER 3+.FOcs

K Vašim osobním datům má přístup pouze správce a osoby/organizace zmíněné v sekci „S kým Vaše data sdílím“.

7. Cookies

Mé webové stránky https://tomasrencin.cz (dále jen „web“) používají cookies a další související technologie (pro usnadnění jsou všechny technologie označovány jako „cookies“). Cookies také vkládají třetí strany, které jsem zapojil. Podrobnosti o používání cookies na mém webu najdete ZDE.

8. Závěrečná ustanovení 

Odesláním zprávy z internetového kontaktního formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a se Zásadami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Správce se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o pohybu údajů zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí, zákonem č. 480/2004 b., o některých služeb informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od 4.7.2023.